Cijene usluga
Geodeti
Geodet

Koliko košta geodet?

 • 6.0008.000 HRK
  Geodetski elaborat
Zatraži ponude

Provjerite informativne cijene geodeta. Također smo vas pitali što navedena cijena obično uključuje i kako varira ovisno o pojedinačnom izvođaču.


Geodetski elaborat

 • 6.0008.000 HRK

Geodetski elaborat predstavlja prikaz fizičkog teritorija i njegovih posebnosti u smanjenom mjerilu na planu prema kartografskim pravilima. Uključuje, na primjer, podatke o reljefu, vodi, zgradama, namjeni zemljišta i slično. Potreban vam je za dobivanje građevinske dozvole. Cijena ovisi o složenosti elaborata. Za geodetski elaborat ćete platiti od 6.000 HRK do 8.000 HRK.

Zatraži ponude

Geodetski snimak za legalizaciju

 • 4.0005.000 HRK

Geodetski snimak grafički je prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata te njihovog međusobnog odnosa. Geodetski snimak u svrhu legalizacije objekta izrađuje se nakon terenskog snimanja nelegalnog objekta i čestice na kojoj se objekt nalazi. Sastavni dio snimka je tehničko izvješće, geodetska situacija u mjerilu 1:1000, te preklop situacije i ortofota u mjerilu 1:2000. Cijena snimka i legalizacije uglavnom ovisi o veličini kuće i njezinim posebnostima. Prosječna cijena geodetskog snimka za legalizaciju je 3.500 HRK. Raspon cijena je između 4.000 HRK i 5.000 HRK.

Zatraži ponude

Iskolčenje građevine

 • 2.2003.000 HRK

Iskolčenje građevine obvezni je postupak koji morate provesti nakon dobivanja građevinske dozvole i prije stvarnog početka gradnje. Iskolčenje građevine je geodetski prijenos tlocrta vanjskog obrisa građevine u fizički prostor. Cijena ovisi o složenosti projekta i broju točaka iskolčenja. Izvođači će vam za iskolčenje građevine naplatiti od 2.200 HRK do 3.000 HRK.

Zatraži ponude

Upis objekata u katastar ili ZK

 • 2.5004.000 HRK

Zahtjev za upis zgrade u katastar zgrada mora se podnijeti nakon izgradnje glavne građevine, kada je područje zgrade već jasno, i prije registracije stalne adrese prebivališta. Osnovna svrha upisa u katastar zgrada je dobivanje kućnog broja, upis u zemljišne knjige i mogućnost sklapanja pravnih poslova (kupnje ili prodaje nekretnina). Cijena ovisi o veličini zgrade i njezinim specifičnostima. Najniža cijena po kojoj ćete platiti upis objekata u katastar ili ZK je 2.500 HRK, a najviša 4.000 HRK.

Zatraži ponude

Uređenje međe

 • 1.5003.000 HRK

Uređenje međe između dvije parcele dogovara se na graničnom ročištu. U postupak regulacije granice pozvani su svi vlasnici pograničnih parcela koji se zajedno s geodetom dogovore o granici između dva zemljišta. Cijena ovisi o složenosti situacije i broju mrežnih oznaka. Izvođači će vam za uređenje međe naplatiti od 1.500 HRK do 3.000 HRK.

Zatraži ponude

Parcelacija

 • 4.5005.000 HRK

Parcelacija je postupak dijeljenja ili spajanja pojedinačnih parcela kako bi se stvorila nova parcela. Koristi se, na primjer, kada želimo prodati dio vlastite parcele ili dio susjedne parcele dodati svojoj. Cijena ovisi o mjestu, veličini parcele i složenosti parcelacije. Parcelacija košta u prosjeku 5.000 HRK.

Zatraži ponude

Snimanje vodova

 • 46 HRK/m

Snimanje vodova s izradom elaborata originalnih terenskih podataka potrebno je za izradu katastra vodova (evidencija u kojoj se utvrđeni podaci o vodovima prikazuju grafički, numerički i opisno). Cijena ovisi o složenosti terena, njegovoj veličini i slično. Raspon cijena za snimanje vodova je od 4 HRK/m do 6 HRK/m. U prosjeku će vam izvođači naplatiti 5 HRK/m.

Zatraži ponude

Nedavni upiti za geodete

Etažiranje

 • Okvirni rok početka projekta: Odmah

Poštovani, ukoliko je to moguće s obzirom na status stana etažirala bi svoj stan u Puli, Zagrebačka 39 a. Vlasnički list je u prilogu. Stan dijelim s Gradom Pula i jedini smo stanari zgrade. Jedino ja imam pristup tavanu koji dijelim s Gradom Pula, te bih ga htijela otkupiti. Rekli su mi da prvo moram etažirati zgradu. Stan je upisan u knjigu položenih ugovora, pa me zanima da li prvo ide etažiranje ili upisivanje u zemljišne knjige. Zanima me i cijena etažiranja te bilo kakva pomoć. Hvala puno!

Geodetski projekt

 • Okvirni rok početka projekta: 1 - 3 mjeseca

Za navedeno područje na snazi je PPU OPĆINE SUĆURAJ (izmjene i dopune) i UPU SUĆURAJ -OGRADE (UPU 1), te se navedena čestica prema Prilogu 1. koji se odnosi na KORIŠTENJE I NAMJENU POVRŠINA nalazi u izgrađenom dijelu građevinskog područja, mješovite namjene– pretežito stanovanje (M1), a Prilogu 4. koji se odnosi na UVJETE GRADNJE - u prostornoj cjelini 5. U zoni M1 stambene građevine se mogu graditi kao obiteljske zgrade (samostojeće i dvojne) i višestambene građevine (slobodnostojeće, do 4 stambene jedinice). Građevinska bruto površina obiteljske zgrade može iznositi maksimalno m2, što ne uključuje površinu svih pratećih građevina ako se grade na istoj građevinskoj čestici. Najveća visina obiteljske zgrade je P+2, odnosno 9,0m. Građevine se mogu graditi s podrumom i suterenom unutar dopuštene visine u metrima. Moguće je graditi kaskadne građevine, što ovisi o konfiguraciji terena i za njih važe posebni uvjeti. Maksimalna izgrađenost parcele može iznositi 30% (Kig 0,3) Maksimalna iskoristivost parcele može iznositi 80% (Kis 0,8) Najveći Kis ne obuhvaća površinu kućne gustirne, sabirne jame i otvorene bazene. Osim stambene, na parceli se mogu graditi pomoćne (spremišta, nadstrešnice, kotlovnice, ljetne kuhinje, sportska igrališta, bazeni i sl.) i gospodarske građevine. Pomoćne građevine mogu imati najveću katnost: podrum + prizemlje sa ravnim ili kosim krovom, visinu do 4,0 m, a maksimalnu površinu do 60 m2. Mogu biti smještene na udaljenosti od najmanje 1,0 m do međe, a i na samoj međi, ali na toj strani ne smiju biti otvori. Garaže se grade u gabaritu stambene građevine, a izuzetno se mogu graditi i odvojeno. Jugoistočnu granicu parcele tangira prometnica koja se prema UPU proširuje i pretvara u tzv. sabirnu ulicu, te na taj način, koliko mogu primjetiti, zadire u k.č.z. /1, što će detaljno biti vidljivo i obrađeno u projektu prometnice. Kolni dio planirane prometnice imati će širinu od 5,0 m (2x2,5 m) + nogostup širine 1,0 m sa obe strane, ili 2,0 m sa jedne strane. Prometnicom će prolaziti vodoopskrba i kanalizacija. Udaljenost gradivog dijela parcele od vanjskog ruba nogostupa, mora iznositi 4,0 m (u izgrađenom dijelu, izuzetno, udaljenost može biti i manja) a od granica susjednih parcela 3,0 m (izuzetno udaljenost može biti i manja). Građevine mogu biti pokrivene ravnim ili kosim krovom (nagiba do 35). Moguća je ugradnja sunčanih kolektora topline. Parkiranje vozila mora se rješiti na građevnoj parceli i to 1 PM/ m2 stambene površine, ali ne manje od 1PM/stanu. Najmanje 20% građevne parcele mora biti ozelenjeno. ZAKLJUČAK: Iz svega navedenog da se zaključiti da k.č.z. /1 K.O. Sućuraj ima dobre uvjete za gradnju. Sa jugoistočne strane omogućen joj je kolni pristup i potrebna infrastruktura. Do izgradnje kanalizacione mreže moguće je koristiti sabirnu jamu. Parcela je pogodna za gradnju obiteljske građevine – vile, sa pomoćnim građevinama (bazen, ljetna kuhinja i sl.). U odnosu na površinu parcele od m2, izgrađenost parcele (tlocrtna površina) može iznositi cca m2 (doz. Kis 0,3). Građevinska bruto površina može iznositi maksimalno m2 (doz. Kis 0,8), ali onda se tu više ne radi o obiteljskoj zgradi, čija je najveća dopuštena građevinska bruto površina do m2, već o višestambenoj građevini. Što se visine tiče, građevina može imati do 3 etaže (prizemlje i dva kata ili suteren, prizemlje i kat) ukupne visine do 9,0 m. Parcelu je moguće podijeliti i na dvije manje od po cca m2, za izgradnju dvije manje stambene građevine, ali zbog nepravilnog oblika parcele to baš i nije preporučljivo. Mislim da su odredbe prostorno planske dokumntacije dosta povoljne, da parcela ima dobru površinu, položaj i pristup, kao i dobre koeficijente izgrađenosti i iskoristivosti, te da izgradnja na njoj nema većih ograničenja, već će se na njoj moći napraviti sve ono što bi klijent želio. S poštovanjem,

Etažiranje

 • Okvirni rok početka projekta: 1 - 3 mjeseca

Za kuću sa 4 stambene jedinice, prizemlje i kat. Otok Krk - Žgombići. Br. Parcele ne znam napamet. Zanimaju me općenite informacije, cijene i potrebni papiri, postupak etažiranja itd.. Najbolje je kontaktirati na moj email. kristijanrodoljub@hotmail.com tada mogu poslati sve potrebne papire na uvid.

Upis u katastar

 • Okvirni rok početka projekta: Odmah

Usluge za koje bih trebala ponude: upisati u katastar i zemljišnu knjigu objekt koji je legaliziran uskladiti m2 koji su različiti u katastru i zemljišnoj knjizi definirati međe na parceli odnosno da se točno definira m2 građevinskog i m2 poljoprivrednog zemljišta put koji postoji na susjednoj parceli nije ucrtan, u kontaktu sam sa gospođom Petričević a gđu Štorga tek trebam kontaktirati - cilj je upisati pristupni put (koji na terenu postoji) sa glavnih cesta Gorenci i Poljačak - što je sve potrebno da se put ucrta? Ono što mi je hitno je upravo broj 4. (radi kredita u banci), da se točno definira m2 građevinskog i m2 poljoprivrednog zemljišta. U Zagrebu sam manje od tjedan dana još, nadam se da ćemo uspjeti dobiti ponude na vrijeme. Hvala Vam, Mišić

Geodetski projekt

 • Okvirni rok početka projekta: Odmah

Poštovani, trebam ponudu za geodetske radove na kč.br. k.č. /17 i /3, K.O. Kupinečki Kraljevec (Novi Zagreb) za ishođenje građevinske dozvole i parcelaciju. Potrebno je: Izrada geodetske situacije stvarnog stanja terena (za potrebe arhitekta) Prijedlog parcelacije za arhitekta Izrada geodetske situacije građevne čestice Popisi koordinata i popisi vlasnika susjednih parcela Ishođenje potvrde o formiranim katastarskim česticama u katastru Parcelacijski elaborat po ishođenju pravomoćne građevinske dozvole i ovjera u katastru Kontakt i ponudu molim na e-mail adresu: kristijan.walter@gmail.com Pozdrav,

Geodetski projekt

 • Okvirni rok početka projekta: Više od 3 mjeseca

Katna kuća za odmor do m2 u okolici Labina u mediteranskom stilu. Prizemlje dnevni dio, kuhinja, manja kupaonica,ostava i soba. Ukupno prizemlje cca 60 m2. Kat 2 sobe sa vlastitim kupaonicama i balkonom, Ukupno kat cca 40 m2. Velika natkrivena terasa, velike staklene površine u prizemlju, razvedeni krov na 4 vode.

Parcelacija zemljišta

 • Okvirni rok početka projekta: 1 - 3 mjeseca

Poštovani, molim Vas ponudu za razdiobu parcele. Radi se o parceli /2 (Gospić, Brušane) na kojoj se dio puta treba prepisat na dvije osobe, a ostatak ostati na osobama koje su također upisane. Radi se o vrlo malom dijelu parcele koji treba odvojiti. Naime, prije nego sam postala jedna od vlasnica parcele radilo se na tome, međutim koliko sam čula netko od geodeta nije završio posao do kraja i dvoje ljudi je ostalo upisano na cijelu parcelu u idealnom dijelu. Htjeli bi to ispraviti i pretpostavljam da se mora raditi projekt ispočetka. Molim Vas ponudu koliki bi bili troškovi. Hvala i lijep pozdrav,

Parcelacija zemljišta

 • Okvirni rok početka projekta: Više od 3 mjeseca

vlasnik sam čestice (1/1) i suvlasnik čestice (1/2), zanim ame cijena parcelizacije čestice,tj da se moj dio čestice odvoji od drugog suvlasnika,te me zanima cijena iskolčenja međe novonastale čestice, također me zanima da li drugi suvlasnik čestice mora potpisivati kakvu suglasnost o parcelizaciji? obje čestice se nalaze u katastarskoj opći Slakovci, Vukovarsko Srijemsk ažupanija Molim kontakt mailom.

Parcelacija zemljišta

 • Okvirni rok početka projekta: 1 - 3 mjeseca

Poštovani .Naslijedila sam dio zemlje od pokojne mame ,tj. djeda. Djed je imao 3 brata i jednu sestru na koju se zemljište dijelilo. Moja pokojna mama je naslijedila također jedan dio ,a njezin dio se nakon njezine smrti dijeli na mene i još 2 sestre i 2 brata. Pošto se ne možemo sa ostalim nasljednicima dogovorit oko raspodjele zemlje zanima me da li je moguće napravit percelizaciju zemlje samo djela od moje majke koji smo naslijedili nas petero djece.Da se dobi taj jedan komad na kojem smo mi vlasnici.

Geodetski projekt

 • Okvirni rok početka projekta: Odmah

Potrebni su svi geodetski podaci, elaborat i postupci pri izradi glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole. Po izdavanju dozvole potrebno je iskločenje objekta na gradilištu. Po izgradnji objekta potrebno je provesti upis građevine u katastar i zemljišne knjige. Veličina parcele m2. Planirana veličina objekta s terasama oko m2.