I. Značenje izraza

Ponuđač: Trebam d.o.o., Domovinskog rata 58, Sinj

Naručitelj: Pravna ili fizička osoba koja je kod društva Trebam d.o.o. naručila uslugu posredovanja upita.

Stranka: Pravna ili fizička osoba koja koristi uslugu Trebam.hr ili druge usluge društva Trebam d.o.o. za predaju upita i dobivanje ponuda.

Posredovanje upita je usluga posredovanja pojedinačnih upita i kontakata stranaka naručiteljima.

Naručitelj i ponuđač se slažu da je korisnik kod ponuđača naručio uslugu posredovanja upita (u nastavku teksta "usluga"). Usluga posredovanja upita naručitelju će se poslati u opsegu određenom u narudžbenici.

II. Cijene i plaćanje

Usluga posredovanja upita je za stranke koje ih predaju besplatna.

Naručitelj i ponuđač se slažu da će naručitelj za svaku obavljenu uslugu posredovanja upita ponuđaču platiti iznos naveden u narudžbenici ili u službenom cjeniku. Cijena je bez PDV-a.

Naručitelj je dužan na sve poslane upite odgovoriti putem elektroničke pošte u roku od pet radnih dana.

Cijena obavljene usluge posredovanja upita može se mijenjati. Ponuđač će o svakoj promjeni obavijestiti naručitelja putem elektroničke pošte barem tri dana prije početka obračunavanja usluge po novoj cijeni. Ukoliko se naručitelj ne prituži na cijenu pismenim putem u roku tri dana od primitku obavijesti o promjeni cijene, važeća je nova cijena.

Ponuđač će naručitelju ispostaviti račun za obavljene usluge jednom mjesečno, najkasnije do 15. dana u mjesecu za usluge posredovanja obavljene u prethodnom mjesecu. Rok plaćanja je osam dana. Naručitelj se slaže s opomenom sa zakonsko određenim kamatama i ovrhom u slučaju neplaćanja u roku.

III. Posredovanje upita

Ponuđač usluge samostalno odlučuje o tome, koliko, kada i na kakav će način posredovati upite. Ponuđač ne može jamčiti opseg ili sadržaj posredovanih upita. Ponuđač ovisi o podacima koje mu posreduje klijent.

Ponuđač naručitelju posreduje osobne podatke klijenata koji najčešće uključuju: ime i prezime, telefonski broj, adresu elektroničke pošte, lokaciju, adresu i podatke o upitu. Podatke naručitelj može upotrijebiti i obrađivati samo u svrhu pripreme ponude i sklapanja posla.

Ponuđač ne odgovara za moguće tehničke probleme koji naručitelju onemogućavaju prijem upita. Naručitelj je dužan plaćati cijenu posredovanih upita, a ne cijenu primljenih upita.

Naručitelj je obaviješten da posredovanje upita ne znači garanciju konačnog dogovora s klijentom ili trećom osobom u čije je ime upit poslan. Ponuđač samo posreduje upite koje je primio.

Ponuđač ne jamči izvođenje projekta za kojeg je upit predan.

Ponuđač nije odgovoran za moguće sporove između klijenta i naručitelja, kao ni za dogovor, pripremu, izvedbu i posljedice koji mogu nastati prilikom izvođenja projekta ili uslijed nekih drugih odnosa između klijenta i naručitelja.

IV. Prekid suradnje

Naručitelj može od ponuđača pismeno zahtijevati prekid suradnje i prestanak posredovanja upita. Ponuđač je dužan u roku tri dana od primitka zahtjeva prestati s posredovanjem upita. Naručitelj je dužan ponuđaču usluga platiti sve posredovane upite, uključujući i one posredovane u roku tri dana od zahtjeva o prekidu. Obje strane mogu putem pismenog zahtjeva bilo kada prekinuti suradnju.

Prekid posredovanja upita naručitelj može zahtijevati na dva načina:

 • Elektroničkom poštom na adresu: info@trebam.hr.
 • Preporučenom poštom na sjedište ponuđača.

V. Uvjeti upotrebe za naručitelje

Naručitelj se s potvrdom narudžbe slaže:

 1. S načinom obračuna i visinom cijene za obavljeno posredovanje upita.
 2. Da će pripremiti i posredovati ponude za sve primljene upite.
 3. S posljedicama koje nastaju s narudžbom.
 4. S načinom posredovanja ponuda i opsegom odgovornosti ponuđača.
 5. S plaćanjem isključivo po obavljenoj usluzi posredovanja upita po ovom dogovoru.
 6. Da ponuđač može, sukladno vlastitoj procjeni, na svojim web stranicama i u drugim glasilima objaviti ocjene i mišljenja stranaka o naručitelju.
 7. Da će usluge izvedene na osnovi primljenih upita provesti po važećim zakonima Republike Hrvatske.
 8. Suglasan je da ispunjava sve zakonske obveze za obavljanje djelatnosti za koju će primati upite.
 9. Naručitelj nema pravo na povrat plaćenog iznosa iz točke II. i III. za već obavljene usluge posredovanja.
 10. Da jamči uporabu podataka stranaka, posebno onih osobnih, dobivenih preko usluga posredovanja upita, u skladu s važećim zakonima Republike Hrvatske. Naručitelj se obvezuje podatke o klijentima, dobivene putem usluga posredovanja upita ili na drugi način od Trebam d.o.o., koristiti u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i drugim važećim propisima.
 11. Naručitelj se obvezuje podatke o klijentima koristiti isključivo u svrhu pripreme ponude te za sklapanje posla s klijentom.
 12. Naručitelj se obvezuje da osobne podatke klijenta neće, u niti jednom slučaju, posredovati drugim korisnicima, podizvođačima, kooperantima ili bilo kojoj trećoj strani, osim kad je to nužno u svrhu pripreme ponude ili sklapanja posla. Isto tako, nikome neće posredovati bilo kakve podatke koji su objavljeni u upitu.

VI. Zaštita privatnosti i obrada podataka

Posredovanje i obrada podataka:

 1. Ponuđač će naručitelju u obradu poslati osobne i druge podatke klijenata.
 2. Naručitelj se obvezuje da će podatke obraditi isključivo za pripremu ponude i sklapanje posla s klijentom.
 3. Naručitelju je jasno i slaže se da svrhu obrade podataka određuje isključivo ponuđač.

Zaštita i pohrana podataka:

 1. Naručitelj se obvezuje podatke o klijentima koje primi u obradu primjereno zaštititi i pohraniti. To uključuje zaštitu elektroničke pošte na koju prima upite lozinkom, te onemogućavanje pristupa telefonima i elektroničkoj pošti neovlaštenim osobama. Obvezuje se zaštititi računala na kojima se čuvaju osobni podaci i pobrinuti se za zaštitu od napada i neovlaštenog pristupa podacima. Papire na kojima se nalaze osobni podaci neće puštati bez nadzora i odlagati u koš za smeće, bez da ih je prije uništio.
 2. Naručitelj se obvezuje da će podatke o klijentima izbrisati odnosno uništiti odmah čim njihova pohrana ne bude potrebna za namjenu pripreme ponude ili sklapanja posla s klijentom.

Naručitelj se obvezuje poštovati sljedeća prava klijenata:

 1. Pravo klijenta na pristup podacima kojima naručitelj upravlja.
 2. Pravo na popravak podataka klijenta.
 3. Pravo na izbris podataka klijenta.
 4. Pravo na ograničenje obrade.
 5. Pravo na prenosivost podataka klijenta.
 6. Naručitelj se obvezuje da će ponuđača obavijestiti o svakom zahtjevu klijenta za brisanje podataka.
 7. Naručitelj se obvezuje da će na poziv ponuđača odmah ispuniti, posredovati, izbrisati, popraviti ili prekinuti s obradom podataka klijenata ili pojedinog klijenta.

Obavještavanje o kršenju zaštite podataka:

 1. U slučaju kršenja zaštite osobnih podataka naručitelj se obvezuje odmah obavijestiti nadležni nadzorni organ.
 2. U slučaju kršenja zaštite osobnih podataka naručitelj se obvezuje odmah obavijestiti ponuđača.
 3. U slučaju kršenja zaštite osobnih podataka naručitelj se obvezuje odmah obavijestiti klijenta.

VII. Obveze i prava ponuđača

 1. Ponuđač pridržava pravo izmijeniti ili prekinuti uslugu posredovanja upita, kako privremeno tako i stalno, bez prethodnog upozorenja.
 2. Ponuđač pridržava pravo izmijeniti uvjete korištenja koje će opremiti s datumom izmjene. Ako se naručitelj ne slaže s izmijenjenim uvjetima poslovanja, mora odmah prestati s upotrebom usluge posredovanja upita. Upotreba usluge znači slaganje s uvjetima upotrebe.
 3. Ponuđač zadržava pravo pregledavati ocjene klijenata i korisničke račune naručitelja u svrhu jamčenja više kvalitete usluge klijentima i naručiteljima.
 4. Ponuđač zadržava pravo prekinuti suradnju s naručiteljem, bez prethodnog upozorenja.

VIII. Rješavanje sporova

U slučaju sudskog spora nadležan je sud na čijem se području nalazi sjedište ponuđača (Trebam d.o.o.).

U Sinju, 24. svibnja 2018.

Trebam d.o.o.

Luka Klemenc, direktor