Savjeti
Arhitekti
Što su idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt?

Što su idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt?

Projektna dokumentacija su dijagrami i crteži popraćeni tekstom koji opisuju objekte i opremu u projektu. Projektna dokumentacija je temelj projekta svake zgrade.

 • Projektna dokumentacija mora biti u skladu sa zahtjevima gradnje odnosno zakonima te u skladu s tehničkim uvjetima;
 • obraditi projektnu dokumentaciju može samo ovlašteno osoblje.

Projektant će za vas izraditi projektnu dokumentaciju koja se sastoji od idejnog riješenja, idejnog projekta, glavnog i izvedbenog projekta. Što to znači?

Zatraži ponude projektanta u vašoj blizini

Idejno rješenje

Idejno rješenje sadržava viziju građevine u pitanju. Dakle, tu bi trebali biti svi detalji projekta kao:

 • broj prostorija
 • veličina objekta
 • stil kuće
 • tip kuće - npr. katnica
 • budžet

Idejno rješenje je zapravo nacrt, tlocrt i pregled svih prostorija uključenih u projekt koje će nacrtati projektant, kao i prijedlog namještaja, zidnih obloga te rasvjeta.

Zatraži besplatne ponude arhitekata

Na temelju vašeg dogovora s projektantom, projektant i arhitekt prelaze u iduću fazu.

Idejni projekt

Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daju osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja građevine. Idejni projekt je prvi korak u projektiranju i temelj za razvoj projekta te kao što samo ime govori tu se dolazi do ideje o projektu. Ova faza je vrlo bitna kao temelj za bilo kakav daljnji razvoj projekta.

Što uključuje idejni projekt?

 • ideju o veličini, položaju i obliku buduće zgrade
 • orijentaciju na čestici
 • veličinu i orijentaciju stanova ako se radi o stambenoj ili poslovnoj zgradi s više stanova
 • veličinu i orijentaciju prostorija
 • podatke za obračun komunalnog i vodnog doprinosa u skladu s posebnim propisima
Idejni projekt ne vodi do lokacijske dozvole, niti je temelj za gradnju.

Idejni projekt je dio posla u kojem se najbolje vidi stručnost arhitekta i projektanta.

Vi i vaš pravni nasljednik dužni ste trajno čuvati idejni projekt zajedno s lokacijskom i/ili građevinskom dozvolom.

Glavni projekt

Nakon završenog idejnog projekta, slijedi glavni projekt. Glavni projekt je skup svih međusobno usklađenih projekata koji služi kao dokaz za ispunjavanje svih zakonskih te tehničkih zahtjeva gradnje.

Što uključuje glavni projekt?

 • sve projekte kao što su arhitektonski, građevinski, elektrotehnički te strojarski
 • troškovnik projektiranih radova
 • ispunjava sve standarde i zahtjeve za gradnju
 • razrađuje idejni projekt
Koliko će vam projektanti naplatiti za glavni projekt i što ćete dobiti za tu cijenu?
Zatraži besplatne ponude arhitekata

Samo zgrada koja je izvedena po glavnom projektu može dobiti građevinsku dozvolu.

U slučaju da glavni projekt nije izradio projektant idejnog projekta, investitor je dužan projektantu idejnog projekta prije podnošenja zahtjeva za građevinske dozvole dostaviti glavni projekt radi davanja mišljenja o usklađenosti glavnog projekta s idejnim projektom. Zbog toga je bitno i puno lakše izabrati projektanta koji će ostati s vama tokom svih faza projekta.

U slučaju neusklađenosti idejnog i glavnog projekta, projektant idejnog projekta dužan je dostaviti Ministarstvu koje izdaje potvrdu glavnog projekta odnosno građevinsku dozvolu, građevinskoj inspekciji i Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu.

Kontrola projekta provodi se na glavni projekt da bi se dokazala:

 • mehanička otpornost građevine
 • zaštita od buke
 • ušteda energije
 • toplinska zaštita
 • higijena, zdravlje i zaštita okoliša
Nacrt kuće s olovkom ravnalima i mini ciglama.

Usklađivanje idejnog i glavnog projekta

Idejni i glavni projekt prije podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu mora biti usklađen s lokacijskom dozvolom za što je odgovoran projektant.

Lokacijska dozvola

˝Lokacijska dozvola je upravni akt izdan na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09) u skladu s dokumentima prostornog uređenja i posebnim propisima na temelju koje se provodi svaki zahvat u prostoru.˝

Dakle, lokacijska dozvola određuje:

 • oblik i veličinu građevne čestice
 • namjenu građevine
 • veličinu i površinu građevine
 • smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici
 • oblik građevine
 • uređenje građevne čestice
 • način i uvjete priključenja čestice, odnosno građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu
 • način sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš i druge elemente važne za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima.

Postupak izdavanja lokacijske dozvole uređuje zakon o prostornom uređenju i gradnji.

Izvedbeni projekt

Na kraju se detajlno razrađuju sva tehnička rješenja zadana glavnim projektom odnosno sve ucrtane izmjene.

Izvedbeni projekt također sadrži:

Zatraži besplatne ponude arhitekata

Na kraju je glavni projekt tiskan i uvezen, da bi se izbjegle izmjene sastavnih dijelova projekta. U projektu mora biti označen:

 • projektant s potpisom i pečatom
 • građevina
 • broj projekta
 • investitor
 • datum izrade
Projekt ste dužni čuvati dokle god građevina postoji!