Opći uvjeti za naručitelje usluga posredovanja upita (izvođače).

I. Upotrijebljeni izrazi

Ponuđač: Trebam d.o.o., Domovinskog rata 58, Sinj

Naručitelj: Pravna ili fizička osoba koja je kod društva Trebam d.o.o. naručila uslugu posredovanja upita.

Stranka: Pravna ili fizička osoba koja koristi uslugu Trebam.hr ili druge usluge društva Trebam d.o.o. za predaju upita i pridobivanje ponuda.

Posredovanje upita je usluga posredovanja pojedinačnih upita i kontakata stranaka koje se zanimaju za izvođenje usluge.

Naručitelj i ponuđač se slažu da je korisnik kod ponuđača naručio uslugu posredovanja upita (u nastavku teksta "usluga"). Usluga posredovanja upita naručitelju će se poslati u opsegu određenom u narudžbenici.

II. Cijene i plaćanje

Usluga posredovanja upita je za stranke koje ih predaju besplatna.

Naručitelj i ponuđač se slažu da će naručitelj za svaku obavljenu uslugu posredovanja upita ponuđaču platiti iznos naveden u narudžbenici ili u službenom cjeniku. Cijena je bez PDV-a.

Naručitelj je dužan na sve poslane upite odgovoriti putem elektroničke pošte u roku od pet radnih dana.

Cijena obavljene usluge posredovanja upita može se mijenjati. Ponuđač će o svakoj promjeni obavijestiti naručitelja putem elektroniče pošte barem tri dana prije početka obračunavanja usluge po novoj cijeni. Ukoliko se naručitelj ne prituži na cijenu pismenim putem u roku tri dana od primitku obavijesti o promjeni cijene, važeća je nova cijena.

Ponuđač će naručitelju ispostaviti račun za obavljene usluge jednom mjesečno, najkasnije do 15. dana u mjesecu za usluge posredovanja obavljene u prethodnom mjesecu. Rok plaćanja je osam dana. Naručitelj se slaže s opomenom sa zakonsko određenim kamatama i ovrhom u slučaju neplaćanja u roku.

III. Posredovanje upita

Ponuđač usluge samostalno odlučuje o tome, koliko, kada i na kakav će način posredovati upite. Ponuđač ne može jamčiti opseg ili sadržaj posredovanih upita. Ponuđač ovisi o podacima koje mu posreduje stranka.

Ponuđač ne odgovara za moguće tehničke probleme koji naručitelju onemogućavaju prijem upita. Naručitelj je dužan plaćati cijenu posredovanih upita, a ne cijenu primljenih upita.

Naručitelj je obaviješten da posredovanje upita ne znači garanciju konačnog dogovora sa strankom ili trećom osobom u ime koje je upit poslan. Ponuđač samo posreduje upite koje je primio.

Ponuđač ne jamči izvođenje projekta za kojeg je upit predan.

Ponuđač nije odgovoran za moguće sporove između stranke i naručitelja, kao ni za dogovor, pripremu, izvedbu i posljedice koji mogu nastati prilikom izvođenja projekta ili usljed nekih drugih odnosa između stranke i naručitelja.

IV. Prekid suradnje

Naručitelj može od ponuđača pismeno zahtijevati prekid suradnje i prestanak posredovanja upita. Ponuđač je dužan u roku tri dana od primitka zahtjeva prestati s posredovanjem upita. Naručitelj je dužan ponuđaču usluga platiti sve posredovane upite, kao i one posredovane u roku tri dana od zahtjeva o prekidu. Obje strane mogu putem pismenog zahtjeva bilo kada prekinuti suradnju.

V. Uvjeti uporabe za naručitelje

Potvrdom narudžbe naručitelj se slaže:

 1. S načinom obračuna i visinom cijene za obavljeno posredovanje upita
 2. Da će pripremiti i posredovati ponude za sve primljene upite
 3. S posljedicama koje nastaju s narudžbom
 4. S načinom posredovanja ponuda i opsegom odgovornosti ponuđača
 5. S plaćanjem isključivo po obavljenoj usluzi posredovanja upita po ovom dogovoru
 6. Da ponuđač može, sukladno vlastitoj procjeni, na svojim web stranicama i u drugim glasilima objaviti ocjene i mišljenja stranaka o naručitelju.
 7. Da će usluge izvedene na osnovi primljenih upita provesti po važećim zakonima Republike Hrvatske
 8. Naručitelj nema pravo na povrat plaćenog iznosa iz točke II. i III. za već obavljene usluge posredovanja
 9. Da jamči uporabu podataka stranaka, posebno onih osobnih, dobivenih preko usluga posredovanja upita u skladu sa važećim zakonima Republike Hrvatske. Naručitelj se obvezuje podatke o strankama, pridobivene putem usluga posredovanja upita ili na drugi način od Trebam d.o.o., koristiti u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o elektroničkoj trgovini, Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim propisima.
 10. Naručitelj se obvezuje podatke o strankama koristiti isključivo u svrhu pripreme ponude te za sklapanje posla sa strankom.
 11. Naručitelj se obvezuje da osobne podatke stranke neće, u niti jednom slučaju, posredovati drugim korisnicima, podizvođačima, kooperantima ili bilo kojoj trećoj strani. Isto tako, nikome neće posredovati bilo kakve podatke koji su objavljeni u upitu.

VI. Uvjeti uporabe: stranke

 1. Predaja upita na web stranici Trebam.hr za stranke je besplatna
 2. Za izbor naručitelja odgovara isključivo stranka. Stranka s predajom upita ne jamči da će uslugu iz upita i naručiti
 3. Ponuđač ne odgovara za usluge ili proizvode koje je stranka naručila preko naručitelja usluga posredovanja upita. Stranka sklapa dogovore isključivo s naručiteljem usluge posredovanja upita i ponuđač (Trebam d.o.o.) za izvedene usluge ne odgovara
 4. Pri posredovanju podataka o naručiteljima ponuđač se oslanja na podatke, koje mu je dostavio naručitelj
 5. Ponuđač provjerava naručitelje u skladu s internim pravilima ponuđača, ali ne može odgovarati za njihovu primjerenost ili kvalitetu
 6. Ponuđač posreduje upite samo najprimjerenijim naručiteljima koji sudjeluju u sistemu trebam.hr, a ne svima koji obavljaju djelatnost na području Republike Hrvatske.

VII. Obveze i prava ponuđača

 1. Ponuđač pridržava pravo izmijeniti ili prekinuti uslugu posredovanja upita, kako privremeno tako i stalno, bez prethodnog upozorenja.
 2. Ponuđač pridržava pravo izmijeniti uvjete korištenja koje će opremiti s datumom izmjene. Ako se naručitelj ne slaže s izmijenjenim uvjetima poslovanja, mora odmah prestati s upotrebom usluge posredovanja upita. Uporaba usluge znači slaganje s uvjetima uporabe
 3. Ponuđač zadržava pravo pregledavati ocjene stranki i korisničke račune naručitelja u svrhu jamčenja više kvalitete usluge strankama i naručiteljima.
 4. Ponuđač zadržava pravo prekinuti suradnju s naručiteljem, bez prethodnog upozorenja.

VIII. Rješavanje sporova

U slučaju sudskog spora nadležan je sud na čijem se području nalazi sjedište ponuđača (Trebam d.o.o.).

U Zagrebu, 28. siječnja 2015.

Trebam d.o.o.

Luka Klemenc, direktor